Birth of Jesus

Kinausap ni Anghel Gabriel si Maria tungkol sa kapanganakan ni Hesus – Lukas 1:26-38

Si Miriam, o Maria na tawag natin sa kanya sa Ingles, ay isang debotong Hudyo na naninirahan sa bayan ng Nazareth. Sinabi ng anghel na si Gabriel kay Maria na siya ay manganganak, at tatawagin siyang Jesus. Si Elizabeth, ang kanyang pinsan, ay anim na buwang buntis noong panahong iyon. Ang salitang alipin, sa Griyego, ay nangangahulugang: lingkod. Sa Hebreo, ang ibig sabihin ng Gabriel ay: Ang Diyos ay makapangyarihan.   Read more»

Maria

Naunawaan ni Maria ang sinabi sa kanya ni Gabriel. Natuwa siya dahil sinabi ng anghel sa kanya na siya'y magdadalang-tao sa Mesiyas. Agad niyang dinalaw si Elizabeth para ibahagi ang kanyang balita. Sa Hebrew, ang Maria ay nangangahulugang: mapait. Pinakasalan ni Jose si Maria na sa takdang panahon ay ipinanganak si Hesus. Si Maria at ang kanyang asawang si Jose ay direktang mga inapo ni Haring David.   Read more»

Elizabeth

Tinanggap ni Elizabeth si Maria, ang kanyang pinsan, sa kanyang tahanan. Si Elizabeth ay anim na buwang buntis at ang kanyang sanggol ay lumundag sa tuwa nang marinig ang tinig ni Maria. Sa Hebreo, ang Elizabeth ay nangangahulugang: Ang pangako ng Diyos. Si Elizabeth ay asawa ni Zacarias, at kapwa mula sa lipi ni Levi, ang makasaserdoteng lipi ng Israel. Ang ibig sabihin ng Zacarias sa Hebreo ay: Naaalala ni Jehova.   Read more»


9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16