Maria

Naunawaan ni Maria ang sinabi sa kanya ni Gabriel. Natuwa siya dahil sinabi ng anghel sa kanya na siya’y magdadalang-tao sa Mesiyas.

Agad niyang dinalaw si Elizabeth para ibahagi ang kanyang balita.

Sa Hebrew, ang Maria ay nangangahulugang: mapait.

Pinakasalan ni Jose si Maria na sa takdang panahon ay ipinanganak si Hesus.

Si Maria at ang kanyang asawang si Jose ay direktang mga inapo ni Haring David.

Ang puno ng pamilya ni Hesus na nakatala sa Ebanghelyo ni Mateo ay sa pamamagitan ng ninuno ni Jose, at ang puno ng pamilya ni Hesus na nakatala sa Ebanghelyo ni Lucas ay sa pamamagitan ng ninuno ni Maria.


Other slides in this module: