Kinausap ni Anghel Gabriel si Maria tungkol sa kapanganakan ni Hesus – Lukas 1:26-38

Si Miriam, o Maria na tawag natin sa kanya sa Ingles, ay isang debotong Hudyo na naninirahan sa bayan ng Nazareth. Sinabi ng anghel na si Gabriel kay Maria na siya ay manganganak, at tatawagin siyang Jesus. Si Elizabeth, ang kanyang pinsan, ay anim na buwang buntis noong panahong iyon.
Si Maria, sa pagsagot sa anghel, ay tinawag ang kanyang sarili na lingkod ng Kataas-taasang Diyos. “Ako ay alipin ng Panginoon.”

Ang salitang alipin, sa Griyego, ay nangangahulugang: lingkod.

Sa Hebreo, ang ibig sabihin ng Gabriel ay: Ang Diyos ay makapangyarihan.

Ang Diyos ay gumamit ng mga anghel upang ipahayag sa Sangkatauhan ang mga bagay na Kanyang gagawin. Halimbawa: sina Abraham, Daniel, at Juan sa aklat ng Apocalipsis.


Other slides in this module: