Joseph in Zeisu Egypt gam ah taikhiatpih, Mate 2:13-15

Vantung mi in Joseph tung thupia hi – Egypt gam ah pai un.

Herod in Zeisu thahding in zong hi, bang hang hiam cih leh ama kumpi za a tuh kha ding cih ngaisut na nei hi.

Magi kici mipil te a paikhiat khit ciang in, Joseph in mang nei aa Mazih leh Zeisu Egypt gam ah taipih in a ci hi.

Amau te zong thakhat thu in Egypt gam ah a pai khia pah uh hi.

Vantung mi’ gen kik ma teng in hong ki lel kik lo uh hi.

Anung laimai tung a thute:

Egypt gam ah a taikhek pih na

13 Tua mipilte a ciah khit uh ciangin Josef’ mang sungah Topa’ vantung mi khat hong kilang a, “Kithawi-in naungek leh a nu, Egypt gamah taipih in. Pai khia un, ci-in kong genkik matengin tua gamah va om un. Herod in naungek thah dingin hong zong ding hi,” a ci hi. 14 Josef zong kithawi pah a, Egypt gam a zuan dingin naungek leh a nu tawh zanpi mahin dingkhia uh a, 15 Herod a sih hun ciangdong tua gamah a va om uh hi. Kamsangpa tung tawnin Topa in, “Egypt gam panin ka Tapa ka samkhia hi,” ci-in a genna thu a tun’na dingin hih bangin a piang ahi hi.
Matthai 2:13-15

Theihding thu omlai:

Egypt gam a tai hun sung in Egypt gam kekna Suez Canal ding ciang ahi hi.


Hih unit sung ah a dang sinna te: