Vantungmi Gabriel in Zeisu suah nading thu Mary tungah gen, Luka 1:26-38

Vantungmi Gabriel in Mary kiangah tapa khat na nei ding a a min ding in Zeisu na phuak ding hi ci hi. A sanggamnu Elizabeth zong a gaizawh kha guk pha khinta hi. Hebrew pau in Gabriel a khiatna in Pasian’ thahatna cihna ahi hi.

Luka 1:1-2:52 and 3:21-38.

Matthai a lian 1 and 2.

Anung laimai tung a thute:

Jesuh’ Suahding Kigenkhol

26 Elizabeth a gaizawh kha guk a cin’ ciangin Pasian in Galilee gam Nazareth khua-ah vantung mi Gabriel a paisak hi.
27 Kumpi David’ suan Josef in zuthawl a piaksa Mary tungah thu a gen dingin a sawl ahi hi.
28 Vantung mi in Mary kiangah, “Na lungdam mahmah ding ahi hi. Topa in nang hong ompih a, thupha lianpi hong piazo hi,” a ci hi.
29 Mary in vantung mi’ thugen a zak ciangin, bang a cihnopna hi ding ahi hiam, ci-in lamdang a sa mahmah hi.
30 Tua ciangin vantung mi in, “Mary aw, lamdangsa-in lunghimawh kei in. Pasian’ maipha a ngah na hi hi.
31 Nang gai-in tapa khat na nei ding a, a min dingin Jesuh na phuak ding hi.

32 Amah milian hi ding a, A Lianpen Pasian’ Tapa kici ding hi. Topa Pasian in ama pu David mah bangin kumpi-in bawl ding a,

33 Jakob suanlekhakte’ kumpi hi paisuak ding a, ama ukna bei hun cih om ngeilo ding hi,” a ci hi.

34 Tua ciangin Mary in vantung mi kiangah, “Kei, pasal tawh a lumkhawm ngei nailopi, hih thu bangci pian’theih ding ahi hiam?” a ci hi.

35 Vantung mi in, “Nangma tungah Kha Siangtho hong tung ding a, nangma tungah Pasian’ vangliatna hong om ding hi. Tua ahih manin a hong suakding a siangtho naungek pen Pasian’ Tapa kici ding hi.

36 Na behnu Elizabeth zong thei in. A ciing hi, kici napi-in a teek mahmah zawh nungin nau paii a, tu-in a naupaii zawh kha guk pha ta hi.

37 Tua ahih manin Pasian in a bawl theihloh khat zong omlo hi,” ci-in a dawng hi.

38 Tua ciangin Mary in, “Kei pen Topa’ nasemnu ka hi hi. Na gensa bangin keima tungah hong piang ta hen,” a ci hi. Tua ciangin ama kiang panin vantung mi a paikhia hi.
Luka 1:26-38


Hih unit sung ah a dang sinna te: