Naungek no Zeisu hongsuak, Luka 2:6-7 leh Mate 1:18-25

Roman Mimal kaihkhop na hang in khua sung teng mi dim khin hi. Jew te i a pawi uh zong tawh ki tuak khawm a hih man zong ahi hi. Khan tuam nei ahi ganhing buk te bek Zeisu suah nang a om hi. Mazih in naungek no pen a nem nilnel puan tawh tuun in gan annekna kuang sung ah a sial hi.

Zeisu hong suak in singlam teh tung ah hong si aa nithum khit ciang in hong tho kik hi. Kamsang pa leh Pasian tapa hihna tawh leh thukhen kumpipa in hong pai kik ding hi.

Piancil 3:14-24 Zeisu hong suah nang thu a genkholna leh Mangmuh na sung ah Santan tung’ gualzawh na pengkul tumna tawh hong tuak suk kik ding hi.

Zeisu suahni a hi thei ding nimit te.

Zeisu hong suak zo hi bawngkuang sungah.

Tucing te in Zeisu naungek suaktung bang in mu hi.

Anung laimai tung a thute:

Bethlehem ah Zeisu suahna

6 Bethlehem khua-ah a tam sungun a nausuah ding hun hong tung hi. 7Zintun’na ding mun dang khempeuh mi dim khinta ahih manin ganbukah tung uh a, a tacil ahi ta pasal khat nei-in, puan tawh tunin gan annekna kuang sungah a sial hi.
Luka 2:6-7

leh

Jesuh Khrih A Suahna Thu

1:18 Jesuh Khrih a hong suahna zia hih bang ahi hi. Mary pen Josef-a’ dingin zuthawl piaksa hi a, ahi zongin a kiten’ taktak ma-un Kha Siangtho in amah a gaisakna thu Mary in a thei hi. 19 A lawmpa Josef pen a manin a gamta nuam mi khat ahih manin a lawmnu maizumsak nuamlo a, kuama theihlohin maksim dingin a ngaihsun hi. 20 Ahi zongin hih bangin thu a ngaihsut laitakin a mang sungah Topa’ vantung mi khat hong kilang a, “David suan Josef aw, Mary sunga nau pen Kha Siangtho in a gaisak ahih manin amah ten’pih ngamlah kei in. 21 Amah in tapa khat hong nei ding a, tua tapa in ama mite a mawhna uh panin honkhia ding ahih manin ama min dingin Jesuh na phuak ding hi,” ci-in thu a gen hi. 22 Topa in kamsangpa tung tawnin a gensa thu a tun’ theihna dingin hih thute a piang ahi hi. Tua a genna-ah,

23 Nungak khat gai-in tapa khat nei ding a, ama min dingin rEmmanuel kiphuak ding hi,” ci hi. Emmanuel a khiatna in, eite tawh Pasian hong omkhawm hi, a cihna ahi hi.

24 Josef zong a khan’lawh ciangin Topa’ vantung mi’ sawl bangin a zi a la hi. 25 Ahi zongin tua tapa a suah hun dongin a zi luppihlo a, a suah ciangin a min dingin Jesuh a phuak hi.
Matthai 1:18-25


Hih unit sung ah a dang sinna te: