ကမၻာဦး – The beginning – The beginning God created the earth – Undated Past, ကမ္ဘာဦးကျမ်း 1:1-2

ကမၻာဦး

Background Information:

The Beginning – Undated Past

1:1 ၁:၁ အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
1:2 ၁:၂ မြေကြီးသည်အဆင်းသဏ္ဍာန်မရှိ၊ လွတ်လပ်လ ဟာဖြစ်၏။ နက်နဲရာအရပ်ကို မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လှုပ်ရှားတော်မူ၏။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁-၂


ဒီယူနစ်အတွက်အခြား module တွေ: - Other modules in this unit: