ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္ကာေဗလသည္ မာရိထံသို ့အလည္လာေရာက္ခဲ့သည္ (ရွင္လုကာခရစ္ဝင္က်မ္း ၁း၃၉-၄၀)

ထို ့ေနာက္သူမသည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္ကာေဗလ ေျပာျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကိုယ္ဝန္သယ္အပ်ိဳကညာျဖစ္ေႀကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္လာျပီး အလြန္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိသည္
And Mary understands and was excited because the Angel Gabriel had just told her that she was pregnant.

သူမသည္ သူႀကားသမွ်အေႀကာင္းစုံေဝမွ်ရန္ ဧလိရွဗက္ထံသို ့ခ်က္ျခင္းအလည္လာေရာက္ခဲ့သည္
She visited Elizabeth immediately to share her news.

ေပာျဗဲဘာသာစကားအားျဖင့္ ‘မာရိ’ ပာူေသာ နာမည္သည္ ‘ခါးေသာ’ ပာုအဓိပၸာယ္ရသည္
In Hebrew Mary means – bitter.

ေယာသပ္သည္ သခင္ေယရႈ၏ အငွားမိခင္ျဖစ္သူ မာရိ ႏွင့္ ထိန္းျမားမဂႍလာေဆာင္ခဲ့သည္
Joseph married Mary who gave birth to Jesus.

မာရိ ႏွင့္ ေယာသပ္တို ့သည္ ဒါဝိဘုရင္ႀကီး၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ထဲက ျဖစ္ႀကသည္
Mary and Joseph were descendants of King David.

ေနာက္ခံသမိုင္း အသိေပးျခင္း -Background Information:

မာရိသည္ ဧလိရွဗက္ထံသို ့ အလည္သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္ – Mary Visits Elizabeth

39 များ​မ​ကြာ​မီ​မာ​ရိ​သည်​အ​သင့်​ပြင်​၍​တောင်​ပေါ်​ဒေ​သ​ရှိ​ယု​ဒ​ပြည်​မြို့​တစ်​မြို့​သို့​အ​လျင်​အ​မြန်​သွား​၏။-
40 သူ​သည်​ဇာ​ခ​ရိ​၏​အိမ်​သို့​ဝင်​ပြီး​လျှင်​ဧ​လိ​ရှ​ဗက်​ကို​နှုတ်​ဆက်​၏။ မာ​ရိ​၏​နှုတ်​ဆက်​စ​ကား​ကို​ကြား​သော​ဧ​လိ​ရှ​ဗက်​၏​ဝမ်း​မှ​က​လေး​သည်​လှုပ်​လေ​၏။-
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 1:39-40


ဒီယူနစ်အတွက်အခြား module တွေ: - Other modules in this unit: