Malachi the last Old Testament writer

Zeisu suahna thu kigen khol:

The prophet Malachi

1:1 Topa in Malakhi tung tawnin Israel-te tungah thu gen hi.
Malakhi 1:1

Read the book of Malakhi 1:1—4:6


Hih unit sung ah a dang sinna te: