Abel a righteous man, Piancilna 4:1-16

Background Information:

Cain and Abel

1:1 Tu-in mipa in ama zi Eve luppih a, amah gai-in Kain nei a, “ Topa’ huhna tawh mi khat ka ngah khin hi,” ci hi.

2 Tua ciangin a sanggampa Abel nei leuleu hi. Tu-in Abel, tuu kempa hi a, Kain, lo khopa ahi hi.

3 Tua hun sungin Kain in lei pana piang gah piakna Topa’ tungah paipih a,

4 Abel in a tuuhon tacilte leh a sa limcite paipih hi. Topa in Abel leh ama piakna thusim a,

5 ahih hangin Kain leh ama piakna thusim lo hi. Tua ahih ciangin Kain heh mahmah a, a mai sia hi.

6 Topa in Kain tungah, “Bang hangin nang heh a, bang hangin na mai sia ahi hiam?

7 Limtakin hih lecin, nang hong kisanglo ding ahi hiam? Limtakin na hih kei leh nang hong hih nuamin mawhna in hong buk a, nang hong uk nuam hi. Ahih hangin nang in tua mawhna na zawh ding ahi hi,” a ci hi.

8 Kain in a sanggampa Abel kiangah, “Gamlakah vak ni,” ci hi. Amaute gamlakah a om ciangin Kain in a sanggampa Abel a that hi.

9 Tua ciangin Topa in Kain tungah, “Na sanggampa Abel koi-ah om ahi hiam?̵ a ci hi. Amah in, “Ka thei kei hi. Kei, ka sanggam a kempa ka hi hiam?” ci hi.

10 Topa in, “Bang hangin hici gamtat na hi hiam? Na sanggampa’ sisan, leilak panin kei tungah hong kiko hi.

11 Na sanggampa’ sisan a hup dingin a kam a ka leitang tungah tu-in nang hong kisamsiat hi.

12 Lo na khawh ciangin nang-a’ dingin an hong piangsak nawnlo ding hi. Nang pen a galtai, leitunga a vakvai na hi ding hi,” a ci hi.

13 Kain in Topa’ tungah, “Keimah gim hong kipiakna, ka thuak zawh ding hilo hi.

14 En in, tuni-in nangmah in leitung panin kei nong hawlkhia a, nang kiang panin kei nong notkhia hi. Kei pen a galtai, leitungah a vakvai ka hi ding a, kei hong mu peuhmah in hong that ding hi,” a ci hi.

15 Tua ciangin Topa in ama kiangah, “Tua bang hilo ding hi. Khatpeuh in Kain a thah leh tuapa tungah a zah sagihin kithuk ding hi,

16 Tua ciangin Topa’ omna panin Kain paikhia-in Eden nisuahna lam Nod gam sungah a teng hi.
Piancilna 4:1-16


Hih unit sung ah a dang sinna te: