1100 Year gap between Adam and Noah, Piancilna 5:1-32

From Adam to Noah

5:1 Hih pen Adam’ suanlekhakte’ laibu ahi hi. Pasian in mi a pian’sakin, amah in Pasian tawh a kisunin a bawl hi.

2 Amah in numei leh pasal a piangsak hi. Amaute a kipiansakin amah in amaute, “Mi,” ci a, amaute thupha a pia hi.

3 Adam kum za leh kum sawmthum a phak khit ciangin, amah a sun tapa khat nei a, Seth ci-in a min a phuak hi.

4 Seth a suah khit ciangin Adam kum zagiat sung nungta lai hi. Amah in tanu leh tapa dang zong a nei hi.

5 Tua ahih ciangin Adam’ nuntak hun sungteng pen kum zakua leh kum sawmthum hi a, tua ciangin amah si hi.

6 Seth kum za leh kum nga a phak ciangin Enosh kici tapa khat a nei hi.

7 Enosh a suah khit ciangin Seth kum zagiat leh kum sawmthum nungta a, tanu leh tapa dang nei lai hi.

8 Tua ahih ciangin Seth’ khan’ sungteng pen kum zakua leh kum sawmlenih hi a, tua ciangin amah si hi.

9 Enosh kum sawmkua a phak ciangin, amah in Kenan kici tapa khat nei hi.

10 Kenan a suah khit ciangin Enosh kum zagiat leh kum sawmlenga nungta a, tanu leh tapa dang nei lai hi.

11 Tua ahih ciangin Enosh’ khan’ sungteng pen kum zakua leh kum nga hi a, tua ciangin amah si hi.

12 Kenan kum sawmsagih a phak ciangin, Mahalalel kici tapa khat nei hi.

13 Mahalalel’ suah khit ciangin Kenan kum zagiat leh kum sawmli nungta a, tanu leh tapa dang nei lai hi.

14 Tua ahih ciangin Kenan’ khan’ sungteng pen kum zakua leh kum sawm hi a, tua ciangin amah si hi.

15 Mahalalel kum sawmguk leh kum nga a phak ciangin Jared kici tapa khat nei hi.

16 Jared’ suah khit ciangin Mahalalel kum zagiat leh kum sawmthum nungta a, tanu leh tapa dang nei lai hi.

17 Tua ahih ciangin Mahalalel’ khan’ sungteng pen kum zagiat leh kum sawmkualenga hi a, tua ciangin amah si hi.

18 Jared kum za leh kum sawmguklenih a phak ciangin Enok kici tapa khat nei hi.

19 Enok’ suah khit ciangin Jared kum zagiat nungta a, tanu leh tapa dang nei lai hi.

20 Tua ahih ciangin Jared’ khan’ sungteng pen kum zakua leh kum sawmguklenih hi a, tua ciangin amah si hi.

21 Enok kum sawmguk leh kum nga a phak ciangin, Methuselah kici tapa khat nei hi.

22 Methuselah’ suah khit ciangin kum zathum sung Enok leh Pasian kikhawl a, tanu leh tapa dang nei lai hi.

23 Tua ahih ciangin Enok’ khan’ sungteng pen kum zathum leh kum sawmguk leh kum nga ahi hi.

24 Enok pen Pasian tawh kikhawl hi. Enok kimu nawnlo hi; bang hang hiam cih leh Pasian in amah la hi.

25 Methuselah kum za leh kum sawmgiat leh kum sagih a phak ciangin Lamek kici tapa khat nei hi.

26 Lamek’ suah khit ciangin Methuselah kum za sagih leh kum sawmgiatlenih nungta a, tanu leh tapa dang nei lai hi.

27 Tua ahih ciangin Methuselah’ khan’ sungteng pen kum zakua leh kum sawmguklekua hi a, tua ciangin amah si hi.

28 Lamek kum za leh kum sawmgiatlenih a phak ciangin tapa khat nei a,

29 ama min Noah phuakin, “ Topa in a ciamsiatsa leitang panin hihpa in i nasepna leh i gimnate-ah eite hong khahkhia ding hi,” a ci hi.

30 Noah’ suah khit ciangin Lamek kum zanga leh kum sawmkualenga nungta a, tanu leh tapa dang nei lai hi.

3 Tua ahih ciangin Lamek’ khan’ sungteng pen kum za sagih leh kum sawmsagihlesagih hi a, tua ciangin amah si hi.

32 Noah kum zanga a phak khit ciangin Shem, Ham, leh Jafeth, tapa thum a nei hi.
Piancilna 5:1-32


Hih unit sung ah a dang sinna te: