The 7 or Seven Days of Creation – Undated Past, Piancilna 1:1-3:24

Zeisu suahna thu kigen khol:

The Beginning – Undated Past

1:1 A kipat cilin Pasian in vantung leh leitung a piangsak hi.

1:2 Leitung in limlemeel neiloin a awngthawlpi ahi hi. Tuipi tung tengah khua mial bikbek a, tua tui tungah Pasian’ Kha in na a sem hi.

1:3 Pasian in, “Khuavak om hen,” ci hi; tua ciangin khuavak om pah hi.

1:4 Pasian in tua khuavak hoih hi, ci-in a mu hi. Pasian in khuamial panin khuavak khenkhia hi.

1:5 Pasian in khuavak pen “Sun” ci a, khuamial pen “Zan” ci hi. Nitak hong bei-in, zingsang hong tung a, ni khat ni ahi hi.

1:6 Pasian in, “Tuite’ laizangah van kuumpi om hen la, tua van kuumpi in tui leh tui kikhensak hen,” ci hi.

1:7 Pasian in van kuumpi bawl a, van kuumpi tunga om tuite leh van kuumpi nuai-a om tuite a khen hi. Tua mah bangin a piang pah hi.

1:8 Pasian in van kuumpi pen “Vantung” ci hi. Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, ni nih ni ahi hi.

1:9 Pasian in, “Vantungte nuai-a om tuite mun khatah kikhawm hen la, lei keu kidawk hen,” ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.

1:10 Pasian in lei keu pen “Leitung” ci a, a kikaikhawm tuite pen “Tuipi” ci hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.

1:11 Pasian in, “Leitung in kung tuamtuamte piangsak hen la, tang a nei kungnote, a gah sungah tang a om singgah kungte, amau’ nam ciatin leitungah piangsak hen,” ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.

1:12 Leitung in kung tuamtuamte piangkhiasak a, kungnote in amau’ nam ciatin tang piangsakin, singkung in a sungah tang a om gahte piangsakin, amau’ nam ciatciatin piangsak hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.

1:13 Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, ni thum ni ahi hi.

1:14 Pasian in, “Sun leh zan a khen dingin vantungah khuavakte om hen; tuate pen pawi hun leh khuahun, ni leh kumte khenna ding hi hen la,

1:15 leitung khua a vaksak dingin vantungah khuavak hi uh hen,”ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.

1:16 Pasian in khuavak lian nih bawl a, khuavak lianzaw pen sun a uk ding, khuavak neuzaw pen zan a uk dingin bawl a, amah in aksite zong a bawl hi.

1:17-18 Leitungah khua a vaksak ding, sun leh zan a uk ding, khuamial panin khuavak a khenkhia dingin Pasian in vantungah tuate a koih hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.

1:19 Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, ni li ni ahi hi.

1:20 Pasian in, “Tuite in a nungta ganhing honpite piangsak hen la, vantung kantanin leitungah vasate leeng ta hen,” ci hi.

1:21 Tua ahih ciangin Pasian in tuipi ganhing golpite leh amau nam ciatin tuipi sungah tampi a pha, nuntakna a nei a gamtang thei ganhing namkim leh kha a nei vasa khempeuh amau nam ciatin a piangsak hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.

1:22 Pasian in amaute thupha pia a, “Ci pha-in tampi pha-in, tuipi sung dim un la, leitungah vasate tampi pha un,” ci hi.

1:23 Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, a ni nga ni ahi hi.

1:24 Pasian in, “Nuntakna a nei ganhingte amau nam ciatin leitung in piangsak hen: Innsa, gamsa, leh a bokvak ganhingte amau nam ciatin piang ta hen,” a ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.

1:25 Innsa, gamsa, leh a bokvak ganhing khempeuh amau nam ciatin Pasian in a piangsak hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.

1:26 Tua ciangin Pasian in, “Eima lim, eimah hong sunin mihing bawl ni. Tuipi ngasate tung, huihlak vasate tung, ganhingte tung, leh leitunga a bokvakte khempeuh tungah ukna neisak ni,” a ci hi

1:27 Tua ahih ciangin Pasian in ama lim bangin mihing piangsakin, Pasian’ lim bangin amah a piangsak hi. Amah in pasal leh numei a piangsak hi.

1:28 Pasian in amaute thupha pia a, Pasian in amaute tungah, “Ci pha-in tampi pha un la, leitung dimin zo un. Tuipi ngasate tung, leitungah a gamtang, a nungtate khempeuh tungah ukna nei ta un,” a ci hi.

1:29 Pasian in, “En un, leitung maitang khempeuhah a om, tang a piangsak kungnote khempeuh leh a gah sungah tang a om singkung khempeuh note tungah kong pia khinta hi. Tuate an-in na nei ding uh hi.

1:30 Leitung ganhing khempeuhte tung, huih lak vasate khempeuh tung, leitungah a bokvakte khempeuh tung, nuntakna hu a neite khempeuh tungah an dingin kung hing khempeuh ka hong pia khinta hi,” a ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.

1:31 Pasian in a bawlsate khempeuh en a, hoih sa mahmah hi. Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, a ni guk ni ahi hi.
Piancilna 1:31

and
2:1 Tua ahih ciangin vantung, leitung, leh a sunga omte khempeuh kiman khin hi.

2:2 Ni sagih ma-in Pasian in a nasepte zo khinta a, ama hihsa nasep khempeuh panin ni sagih ni-in a tawlnga hi.

2:3 Tua ahih ciangin Pasian in ni sagih ni thupha pia-in siangthosak hi. Bang hang hiam cih leh pian’sak nasepna ama nasep khempeuh panin tua ni-in Pasian a tawlnga hi.
Piancilna 2:1-3

Continued Piancilna 2:4-3:24
Also read: Paikhiatna 20:11


Hih unit sung ah a dang sinna te: