Jakob steals Isaac’s blessing, Piancilna 27:1-29

Zeisu suahna thu kigen khol:

Jakob Gets Isaac’s Blessing

27:1 Isaac teekin a mitte maangin khua a muh theih nawnloh ciangin a ta upa zaw Esau samin ama kiangah, ̴Ka tapa aw,̵ a ci hi. Amah in dawngin, ̴Hiah om ing,̵ a ci hi.

2 Amah in, ̴En in, kei ka teek hi. Ka sih ding hun ka thei kei hi.

3 Tua ahih ciangin tu-in, na hiamte ahi na thallawng leh na thal la in la, gamlakah pai-in kei-a’ dingin sa va beng in.

4 Ka sih ma-in nang thupha kong piak theihna dingin kei’ duh bangin an lim hong bawl in la, ka nek dingin hong paipih in,̵ a ci hi.

5 Isaac in a tapa Esau a hopih laitakin Rebekah in na ngaisim hi. Sa bengin a ciahpih dingin Esau gamlakah a kuan ciangin,

6 Rebekah in a tapa Jakob kiangah, ̴Na sanggampa Esau’ tungah na pa’ thugen ka za a,

7 Ka sih ma-in Topa’ mai-ah nang thupha kong piak theihna dingin ka nek dingin na sa matsa hong paipih in la, kei-a’ dingin an lim hong bawl in,̱ ci hi.

8 Tua ahih ciangin tu-in ka ta aw, kong thupiak bangin gamta in.

9 Ama duh bangin na pa-a’ dingin an lim ka bawl theihna dingin keelhon lakah va pai in la keelno a hoih nih hong paipih in

10 Na pa in a sih ma-in nang thupha hong piak theihna dingin a nek dingin na pa kiangah na va paipih ding hi,̵ a ci hi.

11 Ahih hangin Jakob in a nu Rebekah kiangah, ̴En in, ka sanggampa Esau pen mulnei mi hi a, kei pen cineel mi ka hi hi.

12 Ka pa in kei hong lawngkha leh, amah in ka khemna hong thei ding a, kei’ tungah thupha hiloin samsiatna hong tung zawsop ding hi,̵ a ci hi.

13 A nu in ama kiangah, ̴Nangma thuak ding samsiatna kei tungah hong tung ta hen, ka ta aw; ka thu hong mangpeuh inla, pai-in keelnote kei’ kiangah hong puak in,̵ a ci hi.

14 Tua ahih ciangin amah pai-in keelnote va la-in a nu kiangah paipih a, a pa’ duh bangin a nu in an lim a bawl hi.

15 Tua ciangin Rebekah in inn-a a kep, ama ta upa zaw Esau’ puan hoihpente la-in a ta nauzaw Jakob a silhsak hi.

16 Amah in keelnote’ vun ama khut tung leh a neelna mun a ngawng sanah silhsak a,

17 a bawlsa meh lim leh an a tapa Jakob a pia hi.

18 Tua ahih ciangin a pa’ kiangah amah pai a, ̴Ka pa aw,̵ a ci hi. Amah in, ̴Hiah om ing, ka ta aw; kua na hi hiam?̴ a ci hi.

19 Jakob in a pa kiangah, ̴Na ta upa zaw Esau ka hi hi. Nong gen bangin ka hih khin hi. Kei thupha nong piak theihna dingin tu-in tuto in la ka sa matsa ne in,̵ a ci hi.

20 Ahih hangin Isaac in a tapa’ kiangah, ̴Ka ta aw, bangcia hong hici manlan’ pak na hi hiam?̵ a ci hi. Amah in dawngin, ̴ Topa nangma Pasian in kei hong tuahpha sak hi,̵ a ci hi. Tua ciangin Isaac in Jakob kiangah,

21 Ka ta aw, ka ta Esau taktak na hi hiam, na hi kei hiam kong lawn’ theihna dingin ka nai-ah hong pai in,̵ a ci hi.

22 Tua ciangin a pa Isaac’ kiangah Jakob pai a, amah lawngin, ̴A aw, Jakob’ aw hi, ahih hangin a khutte, Esau’ khut hi,̵ a ci hi.

23 A khutte in a sanggampa Esau’ khut bangin mul nei ahih manin amah in theilo hi. Tua ahih ciangin amah in thupha pia dingin kithawi a,

24 Ka ta Esau taktak na hi hiam?̵ ci-in dongkik hi. Amah in dawngin, ̴Ka hi hi,̵ a ci hi.

25 Tua ciangin amah in, ̴Ka tapa nangma sa matsa ne-in thupha kong piak theihna dingin ka kiangah hong paipih in,̵ a ci hi. Tua ahih ciangin amah in a kiangah paipih a, amah in a ne hi. Amah in leenggahzu paipihin, amah in a dawn hi.

26 Tua ciangin a pa Isaac in ama kiangah, ̴Ka kiangah hong pai in la hong nam in, ka ta aw,̵ a ci hi.

27 Tua ahih ciangin amah a nai-ah hong pai-in a pa a nam hi. Amah in a puan gimnamte nam a, amah thupha pia-in, ̴En in, ka tapa’ gimnam pen Topa in thupha a piak gamlak gimnam tawh kibang!

28 Pasian in na tungah vantung daitui hong pia hen la, na lote hoihsak ta hen. An leh leenggahzu tampi hong pia ta hen.

29 in nangma na hong sem hen la, minamte na mai-ah hong kun ta uh hen. Na sanggamte’ tungah topa hi in la, na sanggamte’ suanlekhakte, na mai-ah hong kun uh hen. Nang hong samsia peuhmah in samsiatna ngah hen la, thupha hong pia peuhmah in thupha ngah ta hen,̵ a ci hi.
Piancilna 27:1-29

Also read: Genesis 48:1-49:28.


Hih unit sung ah a dang sinna te: