Noah built an ark, Piancilna 6:8-22

Zeisu suahna thu kigen khol:

Noah

6:8 Ahih hangin Noah in Topa’ maipha mu hi.

6:9 Noah’ tangthu hih bang ahi hi. Noah a thuman mi khat hi a, ama khangah paubaanglo hi. Noah pen Pasian tawh kikhawl hi.

6:10 Noah in tapa thum, Shem, Ham, leh Jafeth a nei hi.

6:11 Tu-in Pasian’ muhna-ah leitung sia a, leitungah ngongtatna kidim hi.

6:12 Pasian in leitung en a, a kisiagawp mu hi. Bang hang hiam cih leh leitungah mi khempeuh a sia-in a gamtalo kuamah omlo hi.

6:13 Pasian in Noah’ kiangah, “Mi khempeuh beisak ding ka khentat zo hi; bang hang hiam cih leh amau’ hangin leitungah ngongtatna kidim hi. En in, leitung tawh amaute ka susia khawm ding hi.

6:14 Nang-a’ dingin noah-taak sing tawh teembaw khat bawl in. Teembaw sungah a deite bawl in la, a sung leh a pua kultal tui tawh zut in.

6:15 Na bawlna ding dan hih bang ahi hi: Teembaw a sauna pi zali sawmnga, a zaina pi sawmsagihnga, a san’na pi sawmlinga hi ding hi.

6:16 Teembaw-a’ dingin kongkhak khat bawl in la, tua tung pi khat leh alang ciangah zawh bawl in. A pangah teembaw kongkhak bulh in. A dawl nuainung, a dawl nihna leh a dawl thumnate bawl in.

6:17 Bang hang hiam cih leh, en in, leitungah a om nuntak husan’na a nei khempeuh a susia dingin leitungah tuiciin ka tungsak ding hi. Leitunga om khempeuh si ding hi.

6:18 Ahih hangin nang tawh ka thuciamna ka kipsak ding hi. Teembaw sungah nang na hong pai ding hi. Nang, na tapate, na zi leh na tapate’ zite tawh na paikhawm ding uh hi.

6:19 Nuntakna a nei khempeuh nang tawh a nungta dingin nam khatah nih ciat teembaw sungah na paipih ding hi. Tuate pen a nu leh a pa hi ding hi.

6:20 Vasate amau’ nam ciatin, ganhingte amau’ nam ciatin, leilakah a bokvak ganhingte peuhmah amau’ nam ciatin, a suakta dingin nam khatah nih ciat nang kiangah hong pai ding uh hi.

6:21 A kine an nam khempeuh zong la in la khol in. Tuate pen nang leh amaute-a’ dingin an ding ahi hi,” a ci hi.

6:22 Noah zong tua bangmahin gamta a, Pasian’ thupiak khempeuh a hih hi.
Piancilna 6:8-22
Read the full events by reading in the Bible Genesis 6:1-9:28


Hih unit sung ah a dang sinna te: