โจเซฟ เดินทางไปเบ็ธเลเฮม 2:1-4 – Joseph Goes To Bethlehem, Luke 2:1-4

โจเซฟ พานางมารีย์ไปเบ็ธเลเฮม เพราะว่าผู้ชายทุกคนต้องเดินทางไปลงทะเบียนสำมะโนครัวที่บ้านเกิดของตนเอง
เพราะโรมัน ที่ครอบครองอิสราเอลในเวลานั้นได้ออกคำสั่งให้ทุกคนต้องไปลงทะเบียน เพราะเหตุผลด้านการเก็บภาษี
โรมันจัดให้มีการสำรวจสำมะโนครัว หรือ การตรวจนับจำนวนประชากรทุกสิบสี่ปี
โจเซฟ ในภาษาฮีบรู มีความหมายว่า ผู้เพิ่มพูน

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ทั้งโจเซฟ และ นางมารีย์ ต่างก็เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด แห่งอิสราเอล
การหมั้นหมาย และแต่งงานของนางมารีย์ และโยเซฟ เป็นการคลุมถุงชน เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการให้ ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของคนในยุคนั้น จะมีการลงนามในเอกสารตามกฎหมายในเวลาที่มีการตกลงกัน
ซึ่งการตกลง และลงนามในเอกสาร อาจได้กระทำหลายวันก่อนที่คนทั้งคู่จะได้พบกัน ซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศ ที่จะลงนามในเอกสารหลังจากมีพิธีแต่งงานแล้ว

Joseph took Mary to Bethlehem, because all males had to go to their home towns to be registered.
This was required by the Roman census in occupied Israel for taxation purposes.
The Romans had a census, or head count, every fourteen years.
Joseph in Hebrew means: increaser.

More Information:
Joseph and Mary were both descendants of King David. Israel’s royal family.
Mary and Joseph had an arranged marriage as was the custom of the time. The papers that made it legal were signed at the time of the arrangement of the marriage.
This may even have happened before the two people had met, not like some countries customs where the legal papers are signed at the time of the marriage.


หัวข้ออื่นในหน่วยนี้ - Other modules in this unit: