ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏแก่โจเซฟ ในความฝัน มัทธิว 1:18-25 – An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, Matthew 1:18-25

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏแก่โจเซฟ ในความฝัน ท่านกล่าวว่า “จงรับมารีย์ เป็นภรรยาของเจ้า”
เมื่อโจเซฟตื่นขึ้น เขาก็ได้ทำตามคำของทูตสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ นางมารีย์ จึงได้ร่วมเดินทางไปเบ็ธเลเฮม และได้ให้กำเนิดพระกุมารเยซูที่นั่น
โจเซฟ ในภาษาฮีบรู แปลว่า ผู้เพิ่มพูน
ในพระคัมภีร์ มีการบันทึกชื่อ โจเซฟ ครั้งแรกว่า เป็นบุตรคนที่สิบเอ็ดของยาโคบ แต่เป็นบุตรคนแรกของราเชล
โจเซฟ บุตรของเจโคบ มีเสื้อคลุมสีสันสวยงาม และได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ที่มีเกียรติของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่าน โจเซฟ สามีของนางมารีย์ จึงมีชื่อตาม โจเซฟ ผู้ถูกกล่าวถึงในพระธรรมปฐมกาลนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม:
การบังเกิดของพระเยซู หรือ เรื่อง คริสตมาส
การบังเกิดของพระเยซู ทำให้เกิดช่วงเวลาเป็น ก่อนปีคริสตศักราช และ ปีคริสตศักราช รัฐบาลโรมจัดให้มีการสำรวจประชากรทุกสิบสี่ปี โดยมีเหตุผลเพื่อการจัดเก็บภาษี

An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. He said; “Take Mary home as your wife.”
When Joseph woke up he did as the Angel commanded him to do. From this Mary and Joseph ended up in Bethlehem were the birth took place.
In Hebrew Joseph means increaser.
In the Bible the name Joseph was first mentioned as the eleventh son of Jacob, and the first of Rachel. Joseph was the son of Jacob, he had the coat of many colors, and served God all his life with integrity. Mary’s husband Joseph was more than likely named after this Joseph in Genesis.

More Information:
The Birth of Jesus or The Christmas message or story.
The Birth of Jesus divided time into BC and AD. Israel was under Roman occupation. The Romans had a census or head count of the men every 14 years for taxation purposes.


หัวข้ออื่นในหน่วยนี้ - Other modules in this unit: