กุมารเยซู ทารกแรกเกิด ลูกา 2:6-7 และมัทธิว 1:18-25 – Jesus a newly born Baby, Luke 2:6-7 and Matthew 1:18-25

ในเมืองเต็มด้วยผู้คนมากมาย เพราะโรมออกคำสั่งให้มีการสำรวจสำมะโนครัว และอาจจะมีการฉลองเทศกาลของชาวยิวในเวลาเดียวกันด้วย สถานที่เดียวที่หาได้ สำหรับการประสูติของพระเยซู คือ โรงนา หลังจากที่พระองค์ได้บังเกิด นางมารีย์ได้ใช้ผ้าอ้อมอ่อนนุ่ม ห่อทารกน้อยแล้ววางไว้ในรางหญ้า เสมือนหนึ่งเปลน้อยของพระองค์
พระเยซูคริสต์ ได้ทรงบังเกิด สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงเป็นขึ้นใหม่ในวันที่สาม เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาซีฮา พระบุตรของพระเจ้า และพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงครอบครองโลก และจักรวาล
ปฐมกาล 3:14-16 ได้กล่าวถึง เรื่องการบังเกิดของพระเยซู และพระธรรมวิวรณ์ ได้กล่าวถึงชัยชนะสุดท้ายของพระองค์ที่มีเหนือซาตาน
พระเยซูได้ทรงบังเกิดในโรงนา
พวกคนเลี้ยงแกะได้เข้าเฝ้าองค์พระกุมาร เมื่อแรกเกิด

ข้อมูลเพิ่มเติม:
พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดเป็นทารกน้อย แล้วก็ทรงเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ

พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดในสถานที่สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ (ภาษากรีก Phatane – สถานที่เลี้ยงสัตว์) ซึ่งหมายถึงโรงนา และคงเป็นได้ที่เวลานั้น โรงนาเป็นที่ที่แห่งเดียวที่มิดชิด เป็นส่วนตัว เพราะว่าเวลานั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ในที่เปิดโล่ง หรือ กลางแจ้ง เพราะเหตุที่ประชาชนจำนวนมากต้องเดินทางมา เพื่อการสำรวจสำมะโนครัว เมื่อลงทะเบียนแล้ว พวกเขาคงเดินทางกลับไปเมืองที่พวกเขาอยู่

ประเพณีเวลานั้น เมื่อมีทารกแรกเกิดในบ้านเป็นเด็กชาย นักดนตรีจะบรรเลงบทเพลงขับกล่อม แต่หากทารกเป็นเด็กหญิง นักดนตรีก็จะกลับออกไป โดยไม่มีการบรรเลง พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดในโรงนา ไม่ใช่บ้านตามปกติ ดังนั้นจึงไม่มีนักดนตรีมาบรรเลงเพลงขับกล่อม หากแต่พระเจ้าได้ทรงจัดเหล่าทูตสวรรค์ มาขับร้องบทเพลง และแจ้งข่าวแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ ทำให้พวกเขาได้เฝ้าพระกุมารทันที

ตามที่เราเข้าใจกัน คือ พระเยซูคริสต์ได้บังเกิดในโรงนา ซึ่งแท้จริงแล้วอาจจะเป็นถ้ำเล็ก ๆ เหมือนเพิงพักของสัตว์เลี้ยง และอาจเป็นได้ว่า เวลานั้นเป็นเทศกาลเลี้ยงสุคคต หรือ เทศกาลอยู่เพิง

ลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ในพระกิตติคุณมัทธิวนั้นลำดับตามกฎหมาย แต่ในพระกิตติคุณลูกานั้น เป็นลำดับพงศ์ตามสายโลหิต

The town was full of people because of the Roman census. There may well have been a Jewish feast happening at the same time. One of the few private places available for Jesus’ birth was were the animals were housed. After He was born Mary wraps Him in a soft cloth and places Him in the animals’ manger which serves as His crib, or cradle.
Jesus was born and died on a cross and rose again on the third day and He was the Messiah and Son of God and He will return as a reigning King.
Genesis 3:14-16 talks about this birth and the book of Revelation talks about his final triumph over Satan.
Jesus was born in a house or a stable.
The shepherds found Jesus as a newly-born baby.

More Information:
Jesus was born as a baby and then had to grow up as any baby does to become an adult.
Jesus was born in a feeding place (Greek Phatane – feeding place) were animals lived. Possibly the only private place in a town were many where living in the open. They had come because of the Roman census or head count. They would all go back to their home towns in a few days time.

The custom at a birth of a child born in a house. The musicians played at a birth of a boy but went away without playing if it was a girl. Jesus was born in a common courtyard not a house. So no musicians on hand but God provided heavenly musicians eg Angels who told the shepherds who then went to visit the newly born baby.
Tradition has Jesus born in a stable. More likely place was a rock cave for animals or a sheep pen with three sides. May be he also was born about the feast of Sukkot also called the Feast of Ingathering or the Feast of Booths.
The family tree of Jesus in the gospel of Matthew is through the Legal Line and the family tree of Jesus in the gospel of Luke is through the Blood Line.


หัวข้ออื่นในหน่วยนี้ - Other modules in this unit: