นางมารีย์ เดินทางร่วมกับโยเซฟ โดยการขี่ลา ลูกา 2:5 – Mary traveled with Joseph on a donkey, Luke 2:5

ช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดนั้น ประชาชนได้เดินทางด้วยเท้า ขี่ลา ม้า หรือเกวียน การเดินทางจากนาซาเร็ธไปเบ็ธเลเฮมนั้นใช้เวลาเดินทางประมาณสี่ หรือ หกวัน ผ่านถนนที่ขรุขระ สัตว์ป่า และโจรผู้ร้าย
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ประชาชนจึงมักจะเดินทางกันเป็นกลุ่ม

ลาเป็นสัตว์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ขนส่งสินค้าในการเดินทางสมัยนั้น และปัจจุบันยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศด้วย คนร่ำรวยเท่านั้นที่มีม้าใช้ หรือ ใช้ในการสงครามเท่านั้น

พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสถานการณ์ แม้กระทั่งในเวลาที่โรมันแผ่อำนาจ ทรงใช้การสำรวจสำมะโนครัว เพื่อให้พระเยซูคริสต์ได้บังเกิดในเมืองเบ็ธเลเฮม

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระมาซีฮา และ องค์พระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำให้คำพยากรณ์ต่าง ๆ สำเร็จ มีอะไรบ้าง คุณคิดได้บ้างไหม?

ข้อมูลเพิ่มเติม:
เราไม่รู้จักชื่อลา หรือ พันธุ์ของลาที่นางมารีย์ใช้เดินทาง ขณะที่นางกำลังครรภ์แก่
การเดินทาง 120 กิโลเมตร หรือ 90 ไมล์จากนาซาเร็ธ ถึง เบ็ธเลเฮม อาจใช้เวลาสี่ถึงหกวัน
ไม่น่าเป็นไปได้ว่าพวกเขาเดินทางในเดือนธันวาคม เพราะว่าอากาศหนาว และมีฝนตก
หากการสำรวจมะโนครัว ได้ดำเนินในระยะเวลาช่วงหนึ่ง ก็หมายความว่าโยเซฟ และนางมารีย์ คงได้ไปถึงเมืองเบ็ธเลเฮม ระยะหนึ่งแล้ว เพื่อร่วมเทศกาลใด เทศกาลหนึ่งในสามเทศกาลที่ผู้ชายยิวทั้งหมดต้องเข้าร่วม
เทศกาลลี้ยงทั้งสามคือ:
เทศกาลขนมปังไร้เชื้อ (ซึ่งรวมเทศกาลปัสกา) ฤดูใบไม้ผลิ
เทศกาลเพนเตคอส ปลายฤดูใบไม้ผลิ
เทศกาลอยู่เพิง ฤดูใบไม้ร่วง – ดู เลวีนิติ, ยอห์น 14 พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา
หากแปลความหมายตรงตามอักษร ก็คือ การอยู่เพิง
เนื้อที่ในเมืองเยรูซาเล็ม มีประมาณหนึ่งตารางไมล์ และมีประชากรประมาณ 200,000 คน และนักแสวงบุญที่เดินทางมาร่วมเทศกาลต่าง ๆ จากทั่วโลกปีละประมาณล้านคน

At the time of Jesus’ birth, people traveled by foot or on an animal or in a cart. Nazareth to Bethlehem was a four to six day journey over rough tracks with wild animals and robbers.
People usually traveled in groups for their own protection.
A donkey or an ass were the normal animals used to carry loads and are still used in many counties today. Horses were only used by the rich or as a war animal.
The hand of God is seen every where even here with Him using the Roman Census to get Jesus to be born in Bethlehem.
Jesus to be the Messiah and Savior of the world had to for fill a number of prophecies. Can you think of any?

We do not know the name or breed of the donkey that was used to carry Mary who was pregnant at the time with Jesus.
The trip from Nazareth to Bethlehem could have taken 4-6 days by foot to cover the 120 km or 90 mile journey.
Traveling in winter eg December would be unlikely because of the cold and rain.
If the census was taken over a period of time. Then Joseph and Mary could have gone to Bethlehem and been in Jerusalem at One of the three feast all Jewish males were compelled to attend.
The three feasts were:
Unleavened bread (which includes Passover) spring.
Pentecost, late spring,
Tabernacles, autumn – see Leviticus. John 1:14 Jesus dwelt among us literally means tabernacled.
Jerusalem covered one square mile and had an estimated population of 200,000. With one million Pilgrims yearly. Mainly arriving for the religious feasts.


หัวข้ออื่นในหน่วยนี้ - Other modules in this unit: