คนเลี้ยงแกะเฝ้าฝูงแกะอยู่กลางทุ่ง ลูกา 2:8-12 และ 2:15-20 – Shepherds keeping watch, Luke 2:8-12 and 2:15-20

ปฏิกิริยาระหว่างเหล่าทูตสวรรค์ และพวกคนเลี้ยงแกะ
คนเลี้ยงแกะ เป็นกลุ่มแรกที่ได้เห็นพระเยซูคริสต์

เหตุผลที่คนเลี้ยงแกะเฝ้าฝูงแกะตอนกลางคืน และแกะเหล่านั้นจะใช้ทำอะไร เป็นประเด็นที่น่าสนใจ น่าคิดและน่าพูดถึง

คนเลี้ยงแกะเฝ้าฝูงแกะกลางทุ่ง พวกเขารู้จักชื่อแกะแต่ละตัวของตนเอง และฝูงแกะก็คุ้นเคยกับเสียงของคนเลี้ยงอย่างดี ฝูงแกะเป็นฝูงเล็ก ๆ อาจมี สิบ ถึง ยี่สิบตัวเท่านั้น

นอกจากว่าฝูงแกะเหล่านั้นเป็นของพระวิหาร ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่า

พวกคนเลี้ยงแกะ ได้ไปเฝ้าพระกุมารเยซู เมื่อแรกเกิด

Interaction of the shepherds and the angels.
The Shepherds were the first people to see Jesus.
The reason why they were there looking after their sheep at night and what the sheep were going to be used for, is an interesting matter for discussion.
The shepherds lived in the open looking after their sheep. They all knew their sheep by name, and each animal knew the voice of its shepherd. Flocks were small, approximately ten to twenty sheep.
Unless these sheep were Temple sheep and that is a different story.
The shepherds found Jesus as a newly-born baby.


หัวข้ออื่นในหน่วยนี้ - Other modules in this unit: