ทูตสวรรค์กาเบรียล บอกข่าวเรื่องการประสูติของพระเยซูแก่นางมารีย์ ลูกา 1:26-38 – The angel Gabriel spoke to Mary about the Birth of Jesus, Luke 1:26-38

ทูตสวรรค์กาเบรียล ได้บอกนางมารีย์ว่า เธอจะตั้งครรภ์ คลอดบุตรชาย และให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู และยังบอกด้วยว่า นางอลิซาเบ็ธ ลูกพี่ลูกน้องของเธอก็ตั้งครรภ์ใด้หกเดือนแล้ว

นางมารีย์ ทั้ง ๆ ที่ตกใจ แต่ก็ได้ตอบทูตนั้นว่า นางเป็นทาสีของพระเจ้าผู้สูงสุด นางตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเจ้า”
รากศัพท์คำว่าทาสี ในภาษากรีก หมายถึง ทาสที่ถูกมัดไว้
ในภาษาฮีบรู กาเบรียล แปลว่า พระเจ้าผู้สูงสุด
พระเจ้าได้ทรงทูตสวรรค์เป็นผู้บอกข่าวแก่มนุษย์ ให้แจ้งถึงสิ่งที่พระองค์กำลังกระทำ รวมทั้งในกรณีของ
อับราฮัม ดานิเอล และยอห์น ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ด้วย

ลูกา บทที่ 1:1-2:52 และ 3:21-38
มัทธิว บทที่ 1:1-25 และ 2:1-23

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กาเบรียล เป็นทูตสวรรค์ หนึ่งในสามองค์ที่ปรากฏชื่อในพระคัมภีร์ คือ กาเบรียล มิคาเอล และซาตานที่ได้กลายเป็นกบฏต่อพระเจ้า
นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวถึงกลุ่มทูตสวรรค์ อย่าง เชรูบิม และเสราบิม เครุป หรือ เชรูป คือรูปเอกพจน์ของ เชรูบิม

The angel Gabriel spoke to Mary about the Birth of Jesus, Luke 1:26-38

The angel Gabriel told Mary that she was going to have a baby, and to call him Jesus. Also that Elizabeth her cousin was six months pregnant.

Mary in answering the angel calls herself a bond slave to the most high God. “I am the Lord’s servant,” in Greek the word servant is bond salve.

In Hebrew Gabriel means God is mighty.

God has used angels to announce to mankind things He is going to do, including to Abraham, Daniel and John in the book of Revelation.

Luke chapters 1:1-2:52 and 3:21-38
Matthew chapters 1:1-25 and 2:1-23

More Information:
Gabriel is one of only three angels named in the Bible. They were Gabriel and Michael serving God and Satan who rebelled.
There are a number of groups of angels mentioned like Cherubim and Serabim. Cherub is the singular of Cherubim in Hebrew. 


หัวข้ออื่นในหน่วยนี้ - Other modules in this unit:


การบังเกิดของพระเยซู - Birth of Jesus